Kernehuset med hjerterum

Vedtægter for Centerrådene

på Syddjurs Kommunes Trænings- og Aktivitetscentre

 

Formål

Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter på hvert af

de ni centre i Syddjurs Kommune.

Centerrådet fungerer som talerør for centrets brugere.

Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab.

Centerrådet arbejder for at sikre, at den vedtagne politik for åbne aktiviteter tilknyttet ældrecentrene efterleves.

Politikken har karakter af et sæt etiske leveregler, som er baseret på kommunens værdigrundlag vedr. Åbenhed, Udvikling, Respekt og Kvalitet.

 

Sammensætning

Centerrådet består af 5-7 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Koordinator for områdets frivillighedsindsats samt dagligt ansvarlige er fødte medlemmer. Lederen for det Vedligeholdende Trænings- og Aktivitetsområde deltager i videst muligt omfang i centerrådets møder. Centerrådet kan vælge at lade suppleanterne deltage i møderne. Disse har taleret, men ikke stemmeret.

 

Opgaver og kompetence

Rådet koordinerer ønsker og behov for åbent center-aktiviteter blandt lokalområdets pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister.

Rådet medvirker til at igangsætte aktiviteter og fremme den frivillige indsats på centret bl.a. gennem læring og ud fra princippet ”Ældre hjælper ældre”.

Rådet koordinerer initiativer og aktiviteter på tværs af interesser og grupper.

Rådet medvirker i udarbejdelse af retningslinjer vedr. lokaleanvendelse og brug af redskaber o.lign. inden for rammerne af åbent center-aktiviteter.

 

Valgforhold

Stk. 1: Ved hvert Trænings- og Aktivitetscenter vælges et centerråd. Valget sker ved direkte valg.

Valget foregår hvert år i august/september. Ramme omkring valget, opstilling og selve valgets afvikling aftales decentralt på de enkelte centre.

Centerrådet og personale indkalder i samarbejde – senest tre uger før – til valg via lokalaviser og evt. andre relevante steder.

Stk. 2: På valgdagen præsenteres kandidaterne for de stemmeberettigede.

Stk. 3: Stemmeberettigede og valgbare er alle personer på 62 år og derover samt førtidspensionister. Såfremt en stemmeberettiget er forhindret i at møde frem på valgdagen, kan der afgives stemme via fuldmagt.

Desuden skal man være fast bosiddende i det lokalområde, som er tilknyttet centret.

 

Stk. 4: Såfremt en kandidat ikke har mulighed for at deltage i valgmødet, kan vedkommende give en skriftlig tilkendegivelse til centerrådet eller personalet.

Stk. 5: Valgperioden er på to år. Halvdelen af centerrådet vælges hvert andet år. Det første år vælges et lige antal. Suppleanterne vælges for et år.

Stk.6: Ved afstemning opføres de opstillede på stemmesedlen i alfabetisk orden. Efter afstemningen bliver de opstillede valgt efter flest stemmer, og de hhv. 2, 3 eller 4 første (alt efter rådets størrelse) er valgt direkte som centerrådsmedlemmer. De næste 2 er valgt som suppleanter. Lokalt kan aftales, at valget kan deles i to dele – valg af medlemmer og valg af suppleanter.

I tvivlstilfælde tager koordinator og valgbestyrelsen (de, som ikke er på valg) endelig beslutning.

På det nyvalgte centerråds første møde konstituerer rådet sig med formand og næstformand og fastsætter dato for næste centerrådsmøde.

 

Mødevirksomhed og arbejdsform

Der afholdes faste møder kvartalsvis eller efter behov.

Formanden og koordinator er ansvarlige for mødeindkaldelse, som fremsendes senest otte dage før mødet. Koordinator eller dagligt ansvarlige er referent, med mindre andet aftales.

Suppleanterne deltager ikke fast i møderne, men kan indkaldes efter behov og orienteres i øvrigt via mødereferater.

Hvert centerråd vælger to repræsentanter, som deltager to gange årligt på møder sammen med to repræsentanter fra hvert af de andre centerråd.

På disse halvårlige møder arbejdes der f.eks. med:

  • Samarbejde på tværs af centrene, f.eks. fællesarrangementer
  • Kursusvirksomhed for frivillige
  • Formidling vedr. frivillighed
  • At fastholde og udvikle konceptet ”Ældre hjælper ældre”
  • Økonomi.

På de to halvårlige møder mellem centerrådene deltager også centerleder og koordinatorer samt evt. andre ledere fra Sundhed og Omsorg, efter behov.

 

Økonomi

Centerrådet skal i henhold til den vedtagne frivillighedspolitik afstikke retningslinjer for fordeling af omsorgsmidlerne i det respektive område.

Centerrådet er bl.a. medansvarligt for, at der er ajourført liste over, hvem der kan få del i omsorgsmidlerne.

 

Opløsning

Såfremt et centerråd bliver nedlagt, og aktiviteterne stopper, overlades det til det siddende centerråd at træffe afgørelse om anvendelsen af eventuelle økonomiske midler og andre aktiver; dog skal disse gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode.

 

Vedtaget på fælles centerrådsmøde oktober 2018

Vedtægter evalueres igen oktober/november 2020

Centerrådets medlemmer på valg:

Centerrådsformand: på valg i 2021

Næstformand: på valg i 2021

Kasserer: på valg i 2020

Medlem: på valg i 2021

Medlem: på valg i 2020

1. suppleant: på valg 2020

2. suppleant: på valg 2020

Trænings- & Aktivitetscenter Kernehuset * Østerallé 33 * 8400  Ebeltoft * Tlf. 87 53 60 90 *

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk